فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

 کیو ۹     (زرد)

کیو ۸     (زرد)

کیو ۷     (زرد)

کیو ۶     (سبز)  

 وضع لباس وبهداشت

ادای احترام نشستن و برخاستن ایستادن ها و راه رفتن ها

  ( تای ساباکی )

 

کومی کاتا هاپونو کوزوشی

اوکی می ها

 

 

اوگوشی

اوسوتو گاری

ایپون سئوی ناگه

 

 

کسا گاتامه

اوشیرو کسا گاتامه

کوزورو کسا کاتامه

 

 

یاکسوکو رندوری

فنون کیو 9

تای ساباکی - اوکی می ها

 

تای اوتوشی

اوکی گوشی

اوچی گاری

 

 

کاتا گاتامه

یوکوشیهو گاتامه

هاداکا جیمه

 

اجرای فنون با درک تای ساباکی

 

اجرای فنون فوق در حرکت

اجرای حرکات پایه نه وازا

 

ورود به نه وازا

 

یاکسوکو رندوری

فنون قبلی

تای ساباکی -  اوکی می ها

 

دی آشی هارای

گوشی گوروما

موروته سئوی ناگه

تومای ناگه

 

 

کامی شیهو گاتامه

کوزورو کامی شیهو گاتامه

تاته شیهو گاتامه

 

 

اجرای فنون با درک تای ساباکی

 اجرای فنون فوق در حرکت

اجرای حرکات پایه نه وازا

ورود به نه وازا

 

رندوری

فنون قبلی

تای ساباکی – اوکی می ها

 

 

اوچی گایش

کاتا گروما

هارای گوشی

کوچی گاری

 

 

نامی جوجی جیمه

 کاتاها جیمه

اوده هیشیگی جوجی گاتامه

 

 

اجرای فنون با درک تای ساباکی

 اجرای فنون فوق در حرکت

اجرای حرکات پایه نه وازا

ورود به نه وازا

 

رندوری

باشگاه جودو استاد کیهان سیرجان        

                                                   فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

کیو ۵     (بنفش) 

کیو ۴     (بنفش)

کیو ۳     (قهوه ای)

کیو ۲    (قهوه ای)

فنون قبلی

 

موروته گاری

تسوری کومی گوشی

سئوی اوتوشی

ساسایی تسوری کومی آشی

کوچی گایش

 

اکوری اری جیمه

کاتا جوجی جیمه

اوده گارامی

 

اجرای فنون با درک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و     ضد حمله و فرار از نه وازا

 

 

4 شیایی

فنون قبلی

 

هیزا گروما

اکوری آشی بارای

هانه گوشی

کی بی سو گایش

سو کوی ناگه

اوچی ماتا

اوشیرو گوشی تانی اوتوشی

 

گیاکو جوجی جیمه

اوده هیشیگی هیزا گاتامه

 

اجرای فنون با درک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و      ضد حمله و فرار از نه وازا

 

 

4 شیایی

فنون قبلی

 

اوبی اوتوشی

کوسوتو گاری

اوتسوری گوشی

تاوارا گایش

هانه گوشی گایش

آشی گروما

اوچی ماتا گایش

تسوری گوشی

 

ریوته جیمه

اوده گاتامه

تسو کومی جیمه

 

سه تکنیک از ته وازا از ناگه نو کاتا

اجرای فنون با درک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و         ضد حمله و فرار از نه وازا

 

5شیایی

فنون قبلی

 

کوسوتو گاکه

اوچی ناتا ماکی کومی

سوده تسوری کومی گوشی

اوکی اوتوشی

تسو بامی گایش

سومی گایش

هارای گوشی گایش

 

سوده گروما جیمه

اوده هیشیگی ته گاتامه

اوده هیشیگی واکی گاتامه

کاتا ته جیمه

 

تکنیک گوشی وازا از ناگه نو کاتا

اجرای فنون با درک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و      ضد حمله و فرار از نه وازا

 

5شیایی

باشگاه جودو استاد کیهان سیرجان                     

                                                   فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

کیو ۱     (قهوه ای)

            دان ۱  

               دان ۲

           دان ۳

فنون قبلی

 

سوتو ماکی کومی

کوچی گی تا اوشی

اوکی وازا

اوسوتو گايش

اوچی ماکی کومی

اوسوتو اوتوشی

 سان کاکو جِيمه

تسوری گوشی

اوده هيشيگی آشی گاتامه

 

تکنیک آشی وازا از ناگه نو کاتا

اجرای فنون بادرک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و      ضد حمله و فرار از نه وازا

 

5شیایی         

فنون قبلی

 

هارای ماکی کومی

اورا ناگه

اوبی توری گایش

یوکو اوتوشی

سومی اوتوشی

اوسوتو ماکی کومی

یوکو گاکه

 

ناگه نو کاتا(9 تکنیک)

 

اوده هیشیگی سان کاکو گاتامه

اوده هیشیگی هارا گاتامه

 

اجرای فنون بادرک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و     ضد حمله و فرار از نه وازا

 

 شیایی

فنون قبلی

 

کوچی ماکی کومی

اوسوتو گروما

او گروما

هانای ماکی کومی

یوکو گروما

هیکی کومی گایش

دو جیمه

کانی باسامی

اوکی گاتامه

 

ناگه نو کاتا(15 تکنیک)

 

اجرای فنون بادرک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و         ضد حمله و فرار از نه وازا

شیوه تمرین وآموزش فنون

 

شیایی

فنون قبلی

 

اوچی ماتا اسگایش

داکی واکاره

یوکو واکاره

هارای تسوری کومی آشی

یاما آراشی

آشی گارامی

کاوازا گاکه

 

ناگه نو کاتا

کاتامه نو کاتا

 

 

اجرای فنون بادرک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و     ضد حمله و فرار از نه وازا

شیوه تمرین وآموزش فنون

 

شیایی

باشگاه جودو استاد کیهان سیرجان                           

                                                   فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

            دان ۴

             دان ۵

             دان ۶

           دان ۷

فنون قبلی

 

سه تکنیک منتخب دست

سه تکنیک منتخب کمر

سه تکنیک منتخب پا

 

دوتکنیک منتخب مای استمی وازا

دوتکنیک منتخب یوکو استمی وازا

 

ناگه نو کاتا (کامل)

کاتامه نو کاتا (کامل)

 

 

اجرای فنون بادرک تای ساباکی

ترکیب و ضد حمله در حرکت

(ناگه وازا)

اجرای حرکات پایه وترکیب و     ضد حمله و فرار از نه وازا

 

 شیایی

 

65 تکنیک با رعایت تای ساباکی

تدریس و تجزیه و تحلیل فنون -ناگه وازا و گاتامه وازا

 

تدریس و تجزیه و تحلیل ضد -حمله ها وترکیب ها

 

ناگه نو کاتا

کاتامه نو کاتا

گوشین جوتسو

کیمه نو کاتا

 

مقررات داوری

 

شیایی

تدریس و تجزیه و تحلیل فنون -   ناگه وازا و گاتامه وازا

 

تدریس و تجزیه و تحلیل ضد -   حمله ها وترکیب ها

 

اجرای ناگه نو کاتا و کاتامه نو کاتا

اجرای گوشین جوتسو و کیمه نو کاتا

 

جونو کاتا

 

مقررات داوری

 

شیایی

تدریس و تجزیه و تحلیل فنون -ناگه وازا و گاتامه وازا

 

تدریس و تجزیه و تحلیل ضد -حمله ها وترکیب ها

 

تدریس ناگه نو کاتا

تدریس کاتامه نو کاتا

تدریس گوشین جوتسو

 

اجرای جونو کاتا

 

اجرای ایتسو تسو نو کاتا

 

مقررات داوری

باشگاه جودو استاد کیهان سیرجان

نوشته شده توسط مرتضی محمودآبادی در یکشنبه ۲۴ دی۱۳۸۵ |
mowj.ir